ZAPYTANIE OFERTOWE

Białystok, dnia 16.06.2020 r.

Zamawiający:

Archidiecezja Białostocka Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Białymstoku 15-545 Białystok ul. Pl. Ks. Adolfa Ołdziejewskiego 1.
NIP: 9660905120

Tytuł Projektu:

Termomodernizacja budynku Kościoła Parafii p.w. Chrystusa Króla
w Białymstoku

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie 5 szt. ocieplonych drzwi zewnętrznych drewnianych wraz z montażem w budynku kościoła p.w. Chrystusa Króla w Białymstoku przy  ul. Pl. Ks. Adolfa  Ołdziejewskiego 1, zgodnie z załączonymi wytycznymi projektu wykonawczego.

Wymagany współczynnik przenikania ciepła Umax = 1,3 W/m2K

Dokumentacja dostępna jest do wglądu w siedzibie  Zamawiającego.

Kryterium oceny:

Kryteria wyboru oferty:

  • cena 100 %

 

Cena brutto oferty ma uwzględniać całkowity koszt wykonania zamówienia,
przy uwzględnieniu wszelkich opłat i podatków, a także ewentualnych upustów i rabatów stosowanych przez Wykonawcę oraz wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację zamówienia. W Formularzu Oferty należy podać cenę wyrażoną
w polskich złotych (zł) liczbowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

Miejsce składania ofert:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Białymstoku 15-545 Białystok Pl. Ks. Adolfa Ołdziejewskiego 1.

 

Forma złożenia ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej
z podpisem na adres: termomodernizacjapchkbialystok@gmail.com

lub dostarczona w wersji papierowej do Kancelaria Parafialna 15-545 Białystok ul. Pl. Ks. Adolfa Ołdziejewskiego 1,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 8:00 i 17:00 – 17:45

Zawartość oferty:

Oferta powinna zawierać:

– wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz Zaproszenia do 
   składania Ofert (w załączeniu)

 

Termin złożenia ofert:

Oferty będą przyjmowane do dnia 30.06.2020 r. do godz. 17:45 zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej.

Okres związania ofertą:

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 14 dni.

Proboszcz

Parafii Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Białymstoku