W dniu dzisiejszym nasz Ks. Arcybiskup Tadeusz wydał nowe zarządzenie w którym czytamy:

Z dniem 25 maja 2020 r. wygasła dyspensa od obowiązku uczestnictwa
w niedzielnej Mszy św. Zniesienie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach daje możliwość udziału w liturgii wiernym z zachowaniem jednak dystansu dwóch metrów i obowiązku zakrywania ust i nosa. Zachęcam gorąco wszystkich wiernych do ponownego podjęcia regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i unikania grzechu ciężkiego związanego z jej opuszczaniem.
Dyspensę od niedzielnego obowiązku uczestnictwa we Mszy św. na okres do
końca czerwca br. przedłużam tylko dla osób w podeszłym wieku, osób
z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura), bądź
przebywających w kwarantannie.
Ponawiam zachętę do podjęcia wysiłku przywracania rzeczywistego życia
sakramentalnego. Należy więc uczynić wszystko, co możliwe, aby wierni
korzystali z Mszy św. i innych sakramentów, również w dni powszednie.
Przypominam raz jeszcze, że przestrzeń wirtualna nie może zastąpić rzeczywistego uczestnictwa we Mszy św., a jest sposobem przetrwania w postawie pragnienia większego dobra, jakie daje realne bycie we wzajemnej wspólnocie miłości i sakramentów. Stąd, należy ograniczyć transmisje Mszy św. przez media.